Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu

Deklaracja dostępności


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niżej wymienionych strony internetowych: https://bip.straz-lubliniec.pl/

 

Data publikacji strony internetowej: 2006-02-23.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-25.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. niezgodność z przepisami krajowymi
  1. brak metryk do linków wewnętrznych
  2. brak metryk do linków zewnętrznych
  3. brak metryk dokumentów do pobrania
  4. źle wyjustowane niektóre elementu tekstu
  5. brak teksty alternatywne i tekstu atrybutu dla obrazów
  6. złe metryki przy tworzeniu list na stronie
  7. brak informacji o dostępie do tłumacza migowego
  8. puste liki do podstron wewnętrznych
  9. brak mapy strony
 2. nieproporcjonalne obciążenie
  1. brak plików regularnie aktualizowanych
 3. treści nie wchodzące w zakres mających zastosowanie przepisów
  1. brak treści

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-04

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny wewnętrznej.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Krzysztof Siek email: ksiek@straz-lubliniec.pl lub telefonicznie do Sekretariatu Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu,
telefon: 34 351 07 30 .
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu
ul. PCK 10, 40-700 Lubliniec

 

Otoczenie i wejście:
Na teren Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu możliwy jest dojazd ulicą PCK. Teren komendy stanowi budynek Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu przy którym zlokalizowany jest parking wewnętrzny dostępny dla pracowników oraz zewnętrzny dostępny dla interesantów zapewniający dostęp do wskazanego wejścia budynku. Przed wejściem na teren komendy następuje weryfikacja osób wchodzących przy budynku Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu.  Budynek posiada dodatkowe wejście z poziomu terenu, bez barier architektonicznych, umożliwiające obsługę osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.  Budynek główny komendy PSP znajduje się w centralnej części działki. Dostęp do budynku głównego komendy jest możliwe przez wejście główne, a następnie klatką schodową na poszczególne poziomy budynku.

Toalety:
Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak toalety z przewijakiem.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących:
Brak udogodnień.

Wchodzenie z psem przewodnikiem:
Jest dozwolone.

Możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:
Brak udogodnień.


Do końca 2020 roku strona internetowa KP PSP w Lublińcu Biuletyn Informacji Publicznej zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.