Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu

Na podstawie artykułu 56.1 ustawy z dnia 7 lipca1994 roku - Prawo budowlane ( Dziennik Ustaw z 2003 roku numer 207 pozycja 2016 z późniejszymi zmianami ) inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, między innymi organ Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Państwowa Straż Pożarna zajmuje stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Zajęcie stanowiska przez Państwową Straż Pożarną w przedmiotowej sprawie zawsze poprzedzone jest przeprowadzeniem czynności kontrolno – rozpoznawczych.
Przed rozpoczęciem czynności kontrolno-rozpoznawczych, inwestor jest zobowiązany udostępnić :
- projekt budowlany obiektu,
- dziennik budowy wraz z oświadczeniem kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi normami,
- protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń elementów urządzeń i instalacji,
- certyfikaty zgodności służące ochronie przeciwpożarowej,
- inne dokumenty, potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej zastosowanych rozwiązań techniczno-budowlanych.

Weryfikacja przedstawionych dokumentów następuje w trakcie czynności kontrolno - rozpoznawczych prowadzonych na obiekcie.

W celu uzyskania opinii o zajętym stanowisku wobec zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego należy w sekretariacie Komendy Powiatowej złożyć pisemne zawiadomienie informujące o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu . W piśmie tym należy podać podstawowe dane obiektu (adres, kubatura, powierzchnię, przeznaczenie budynku) oraz dane osoby (instytucji) składającej zawiadomienie wraz z telefonem kontaktowym. Zawiadomienie należy przygotować w dwóch egzemplarzach. Na jednym egzemplarzu strona zainteresowana otrzyma potwierdzenie wpływu z datą , od której należy liczyć 14 dni zgodnie z terminami określonymi w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Nie zajęcie stanowiska przez Państwową Straż Pożarną w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, winno być potraktowane jak nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1048
Treść wprowadził(a): Jurczyk Sebastian, 2005-03-07 09:30:01
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-16 13:13:35